« Elokuu 2019 »
Ma Ti Ke To Pe La Su
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Kuopion hevoskimpan säännöt

HEVOSKIMPPASOPIMUS

Tällä sopimuksella sopijapuolet sopivat yhdessä omistamansa hevosen omistuksesta ja käytöstä seuraavaa:

1. Kimppahevonen

Tämän sopimuksen ja yhteisomistuksen kohteena on 15.5.2009 syntynyt orivarsa Hymynkare (Hippoksen rekisterinumero 246001S00091311). Kimppavarsan omistajaksi rekisteröidään Suomen Hippos ry:ssä Viidensadan Talli (kotipaikkana Kuopio).

2. Hevoskimpan periaatteet sekä kimpan voimassaoloaika

Tämän hevoskimpan tavoitteena on mahdollistaa ravihevosen omistamisesta kiinnostuneille henkilöille joustava sekä halpa tapa tutustua asiaan käytännössä ja saada samalla myös yhteisöllisiä kokemuksia ja elämyksiä raviurheilusta tätäkin kautta. Tämän hevoskimpan tarkoituksena ei ole tuottaa osakkailleen rahallista voittoa. Jos näin tulee käymään, niin se on vain mukava ”sivutuote”.

Tarkoituksena on, että yhdessä omistettu nyt 2-vuotias suomenhevosravurivarsa (”kimppahevonen”) kilpailee yhteisomistuksessa 6-vuotiskaudelleen asti - tarkemmin määriteltynä 22.7.2015 asti. Tuolloin hevonen A) joko myydään pois, jolloin yhteisomistus päättyy ja saatu myyntihinta ja yhtymän tilillä olevat varat jaetaan osakkaiden kesken tai sitten B), jos halukkuutta on, niin kimppaa voidaan myös jatkaa vuosi kerrallaan eteenpäin. Jälkimmäinen vaihtoehto toteutetaan vain, jos vähintään 75 prosenttia osuuksien omistajista sitä haluaa.

B)-vaihtoehdon toteutuessa kenenkään sitä haluamattoman ei tietenkään ole pakko pysyä/jatkaa osuudenomistajana, vaan halutessaan osakas voi myydä oman omistusosuutensa pois – kuitenkin niin, että hevoskimpan olemassa olevilla jäsenillä on lunastusoikeus. Jos lunastusoikeutta haluaisi käyttää useampi henkilö, niin siinä tilanteessa arpa ratkaisee, kuka sitä pääsee käyttämään.

3. Sopijapuolet

Tämän sopimuksen sopijapuolia (”osakkaita”) ovat kaikki ne, jotka ovat suorittaneet osuudestaan 50 euron maksun (enintään 5 osuutta per henkilö) jäljempänä mainitulle hevoskimpan pankkitilille määräaikana eli viimeistään 22.7.2011, kuitenkin enintään viisisataa (500) ensimmäistä osuutta maksaneet maksujärjestyksessä. Mahdolliset ”ylibuukkaukset” palautetaan viipymättä niitä maksaneille.

4. Maksut

Viidenkymmenen (50) euron osuusmaksuilla katetaan hevosen hankintahinta sekä sen ylläpitokustannukset ensimmäisen vuoden ajalta eli 22.7.2012 asti.

Ajankohdasta 23.7.2012 alkaen osuudenomistajilta aletaan periä 25 euron (per osuus) suuruista vuosivastiketta, jolla katetaan tulevan vuoden (23.7.2012 – 22.7.2013) ylläpitokustannukset.

Vuosivastikkeen maksu toistetaan vielä kahdesti eli 23.7.2013, jolloin maksetaan seuraavan vuoden (23.7.2013 – 22.7.2014) vuosivastike (25 euroa/osuus) ja 23.7.2014, jolloin maksetaan viimeisen yhteisomistusvuoden (23.7.2014 – 22.7.2015) vuosivastike (25 euroa/osuus).

Maksuaikataulu taulukkona:

1.    Osuudenomistajaksi pääsee, ja samalla myös sitoutuu näihin kimppatallin sääntöihin, maksamalla 23.7.2011 mennessä 50 euroa/osuus. Tällä tulee katetuksi hevosen ostohinta sekä ylläpitokustannukset vuodeksi eteenpäin eli 22.7.2012 asti. Tämä maksu sitouttaa osuudenomistajan suorittamaan myös kohtien 2-4 vuosivastikkeet. [Hymynkare 2-vuotias]

2.    Osuudenomistaja sitoutuu maksamaan 23.7.2012 – 22.7.2013 väliseltä ajalta 25 euron (per osuus) suuruisen vuosivastikkeen, eräpäivä 23.7.2012. Tällä katetaan hevosen ylläpitokustannukset ko. ajanjaksolta. [Hymynkare 3-vuotias]

3.    Osuudenomistaja sitoutuu maksamaan 23.7.2013 – 22.7.2014 väliseltä ajalta 25 euron (per osuus) suuruisen vuosivastikkeen, eräpäivä 23.7.2013. Tällä katetaan hevosen ylläpitokustannukset ko. ajanjaksolta. [Hymynkare 4-vuotias]

4.    Osuudenomistaja sitoutuu maksamaan 23.7.2014 – 22.7.2015 väliseltä ajalta 25 euron (per osuus) suuruisen vuosivastikkeen, eräpäivä 23.7.2014. Tällä katetaan hevosen ylläpitokustannukset ko. ajanjaksolta. [Hymynkare 5-vuotias]

5.    Kimpan voimassaoloaika päättyy 22.7.2015, paitsi jos kohdan 2 vaihtoehto B) toteutuu. [Hymynkare 6-vuotias]

Osuudenomistajalla ei ole velvollisuutta maksaa mitään muita maksuja kimppavarsasta kuin mitä edellä on esitetty. Jos hevonen juoksee riittävästi palkintorahoja elättääkseen itsensä, niin siinä tapauksessa on mahdollista, että vuosivastikkeen määrää voidaan pienentää tai mahdollisesti siitä voidaan joinakin/jonakin vuonna luopua kokonaan.

Jos osuudenomistaja jättää maksamatta vuosivastikkeen eräpäivään mennessä, eikä maksa sitä huomautuksen jälkeenkään kohtuullisessa ajassa, niin hänet erotetaan kimppatallista. Erotettu osuudenomistaja ei voi esittää vaateita maksamastaan osuusmaksusta. Vapautunut osuus/osuudet siirtyy vuosivastikkeen suuruisena sitä haluavalle kimppatallin jäsenelle. Jos vapautuneen osuuden/osuuksien lunastamista haluavia on useampia, niin arpa ratkaisee osuuden/osuuksien lunastusoikeuden saajan.

5. Pankkitili

Kimppahevosen osuuksien maksut maksetaan ja muut kimppahevosesta saatavat tulot talletetaan Säästöpankki Optian tilille 460000–1304984 (Iban-muodossa: FI24 4600 0010 3049 84).

6. Valmentaja

Kimppahevosen valmentajana toimii sekä kilpailutuksesta huolehtii ja vastaa ravivalmentaja Tero Mäenpää. Hän on sitoutunut kimppatallin sääntöihin ja tekee parhaansa hevosen terveyden, hyvinvoinnin, valmennuksen ja kilpailu-uran eteen. Hänen toimikauttaan ei voida katkaista ilman hänen omaa suostumustaan, paitsi jos kimpan edustajiston ja valmentajan välille syntyy epäluottamus laiminlyöntien tai muiden vastaavien syiden vuoksi. Hoito- ja valmennusmaksu on kuukaudessa 600 euroa + alv23 % = 738 euroa. Valmentaja saa myös 15 %:n suuruisen palkkion hevosen voittamista rahapalkinnoista. Jos valmentaja käyttää lainaohjastajaa, niin ohjastajan palkkion maksaa valmentaja. Valmentaja voi korottaa valmennusmaksuaan alan yleisen palkka- ja hintatason nousua vastaavasti, kuitenkin korkeintaan 3,0 % per vuosi. Tarkistus tehdään aina kunkin vuoden 22. päivänä heinäkuuta valmentajan ja kimpan edustajiston välillä käytävässä neuvottelussa. Valmentaja päättää yksin kimppahevosen hoidosta, valmennuksesta ja kilpailuttamisesta.

7. Edustajisto ja päätöksenteko

Kimppatallin edustajiston muodostavat Heikki Kinnunen, Tuomas Juntunen ja Tommi Salmela. Edustajisto käyttää kimppavarsaa koskevissa asioissa päätösvaltaa, kuitenkin tämän sopimuksen mukaisin rajoituksin. Erimielisyyden ilmaantuessa päätökseksi tulee kanta, jota kaksi edustajiston jäsentä kannattaa.

Tuomas Juntunen edustaa yhteisomistajia ulospäin kimppavarsaan liittyvissä käytännön asioissa.

Edustajistolle ei makseta palkkiota työstään.

8. Osakkaan oikeudet

Osakkaat valtuuttavat tällä sopimuksella edustajiston edellä selostettuun tehtäväänsä tämän sopimuksen voimassaoloajaksi. Osakkailla ei siten ole itsenäistä päätösvaltaa kimppavarsan suhteen.

Osakas ei voi luovuttaa omaa osuuttaan kolmannelle osapuolelle, paitsi jos tämän sopimuksen kohdassa 2 esitetty B)-vaihtoehto toteutuu.

Osakas ei voi vaatia kimppahevosta myytäväksi tai teurastettavaksi yhteisomistussuhteen lopettamiseksi tai uskotun miehen määräämistä hallinnoimaan kimppavarsaa. Muilla yhteisomistajilla ei ole velvollisuutta ostaa toisen yhteisomistajan tarjoamaa osuutta.

Osakkaalla on oikeus jako-osuuteen edellä tarkoitetun omistuskauden päättyessä.

Osakkaat ymmärtävät, että sairaudet, vammat, vaivat ja mahdollinen juoksijanlahjojen puute voivat lykätä suunniteltua kilpailuaikataulua ja tiedostavat, että vain pienempi osa kilpahevosista ylipäätään pääsee starttiin.

9. Raha-asiat

Osakkaalla ei ole velvollisuutta maksaa mitään muita maksuja kimppahevosesta kuin edellä on esitetty. Osakkailta kerättävät tulot käytetään kimppavarsan ostamiseen, valmentamiseen, terveydenhoitoon, kilpailuttamiseen, kilpailumaksuihin, kuljetuksiin, vakuutuksiin, muihin vastaaviin välttämättömiin menoihin sekä kimppatallin kohtuullisiin hallintokuluihin. Tulojen arvioidaan riittävän sanottuihin kuluihin kimpan koko voimassaoloaikana. Tilitoimisto Laskentapalvelu Mikkonen Ky huolehtii kimppatallin rahaliikenteestä ja kirjanpidosta.

Jos kimppatallilla on kimpan määräajan umpeutuessa kimppavarsan palkinnoista kertyneitä tuloja tai vakuutuskorvauksia, joita ei ole tarvittu menoihin, ne tilitetään osakkaille osuuksien suhteessa. Lisäksi kimppavarsa myydään määräajan umpeutuessa edustajiston päättämällä tavalla korkeimpaan tarjottuun hintaan ja myös myyntihinnasta saatavat tulot jaetaan osakkaille takaisin osuuksien suhteessa.

10. Vakuutus

Edustajisto vakuuttaa kimppavarsan kauppasummansa suuruudesta tapaturmien ja kuoleman varalta. Mikäli kimppavarsan ura päättyy loukkaantumisen takia ennen määräajan umpeutumista, jaetaan takaisin saadut vakuutuskorvaukset takaisin kimpan osakkaille.

11. Tiedottaminen

Kimppatalli tiedottaa asioista kotisivuillaan www.kuopionravirata.fi/hymynkare, sähköpostitiedottein sekä järjestää kimppakokoontumisia.

Kimppatallin osakkaille tiedotetaan hevosen asioista kootusti, yksittäisiä vierailuja hevosen kotitallille tai soittoja valmentajille ei tehdä, vaan tapaamiset järjestetään edustajiston päättämin tavoin keskitetysti asianmukaisissa tiloissa ja ajankohtina yhteyshenkilön kautta.

12. Voimassaolo

Tämä sopimus on sitovana voimassa niin kauan kuin kimppahevonen on myymättä tai mahdollisesti ylijääneet varat ovat tilittämättä osakkaille.

Mahdolliset tätä sopimusta, yhteisomistusta ja kimppavarsaa koskevat erimielisyydet ratkaisee Kuopion käräjäoikeus.

Tätä sopimusta on laadittu viisi kappaletta: yksi kappale kullekin edustajiston jäsenelle, yksi kappale kimppavarsan valmentajalle ja yksi kappale säilytettäväksi Kuopion Ravirata Oy:n hallussa. Osakas saa pyynnöstä jäljennöksen sopimuksesta.

Kukin osakas sitoutuu näihin sääntöihin sekä kimppatallin jäseneksi.

Maksamalla osuusmaksun (50 euroa/osuus) osakas hyväksyy tämän sopimuksen ehdot.